PRAVIDLA SOUTĚŽE “4 vstupenky na MXGP Loket nad Ohří 2019”

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je MOTOSHOP 191 s.r.o. Uruguayská 2570/6a Praha 2 120 00, IČ: 24689467 DIČ: CZ24689467.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php;
  • souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je od 19. 7. 2019 do 25. 7. 2019 do 23:59.

Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže jediným pokusem, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. V komentáři může označit libovolný počet svých přátel. V případě odeslání více komentářů jedním uživatelem se pro účely vyhodnocení soutěže započítá jako platný pouze ten, který byl přidaný jako první. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora.

 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže bude vybrán losováním ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem splňujícími veškeré náležitosti uvedené v těchto pravidlech.

Soutěžní úkol představuje splnit zadání: Označ v komentářích kámoše, se kterým bys vyrazil na Motokros Grand Prix České Republiky v Lokti nad Ohří. Výherce si vyzvedne volné vstupenky u pořadatele závodu před vstupem do areálu. Vstupenky budou připraveny na jméno výherce. Výherce se k jejich vydání prokáže platným občanským průkazem. Pro případné upřesnění volejte na tel. 733 763 339, nebo 775 605 582.

Soutěžní úkol je možné splnit prostřednictvím komentáře pod příspěvek se zadáním soutěže. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

2 výherci získají volný víkendový vstup na Motokros Grand Prix České Republiky v Lokti nad Ohří.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.facebook.com/4MX.ZONE/

Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. 

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

 

4. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. 

Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. 

Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. 

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu info@4mx.zone nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. 

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. 

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele info@4mx.zone.

 

V Praze dne 19. 7. 2019.