Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MOTOSHOP 191 S.R.O.

Obchodní podmínky společnosti MOTOSHOP 191 s.r.o., se sídlem: Uruguayská 2570/6a, 120 00 Praha 2, IČO: 24689467, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166291 (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží prostřednictvím internetových stránek www.4mx.zone provozovaných touto společností (dále jen „VOP“):

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, který si prostřednictvím internetových stránek www.4mx.zone, www.4mx.cz nebo prostřednictvím jiné internetové adresy nebo jiné mobilní aplikace (dále jen „E-shop“) hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené Prodávajícím k prodeji (dále jen „Kupující“).

1.2. Kupující prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že (i) je oprávněn objednat zboží nabízené Prodávajícím v E-shopu k prodeji (dále jen „Zboží“) a uzavřít kupní smlouvu na Zboží (dále jen „Smlouva“), (ii) veškeré údaje, které v objednávce Zboží uvedl, jsou úplné, přesné a pravdivé, (iii) uzavřením Smlouvy nebo zaplacením kupní ceny za Zboží neporušuje žádné právní předpisy a (iv) že se seznámil před odesláním objednávky s těmito VOP.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. K objednání Zboží dochází v jednotlivých dílčích krocích, a to (i) výběrem Zboží, (ii) jeho vložením do nákupního košíku, (iii) sdělením údajů o Kupujícím, (iv) výběrem způsobu platby a dopravy, (v) odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující je při vyplňování objednávky povinen respektovat pokyny pro vyplňování objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinen údaje uvedené v objednávce zkontrolovat. Po odeslání objednávky může Kupující objednávku měnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

2.2. Doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání.

2.3. Smlouva je uzavřena doručením vyrozumění Kupujícímu o tom, že Zboží bylo Kupujícímu odesláno, není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

2.4. V případě, kdy Kupující zvolí způsob dopravy Zboží "osobní odběr" na prodejně Prodávajícího, provádí Kupující odesláním objednávky POUZE rezervaci Zboží a k uzavření kupní smlouvy dochází na prodejně Prodávajícího při osobním odběru Zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží na prodejně Prodávajícího do 7 dnů ode dne, kdy bylo Zboží připraveno k převzetí na prodejně Prodávajícího, rezervace Zboží zaniká.

2.5. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky, zejména s ohledem na množství Zboží, jeho ceně, nákladů na dopravu, vzdálenosti apod. oprávněn Kupujícího požádat o potvrzení provedené objednávky ještě jiným vhodným způsobem. Neprovede-li Kupující potvrzení objednávky do 7 dnů od požadavku Prodávajícího na její potvrzení, objednávka zaniká.

2.6. V případě, že má Kupující zájem o koupi Zboží prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku než je formulář objednávky, tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo emailu, zašle Prodávající, po zjištění informací od Kupujícího, Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu vyplněnou objednávku, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu potvrdit nejpozději do 3 dnů. Objednávka je provedena jejím včasným potvrzením Kupujícím.

2.7. Má-li Kupující v úmyslu nakoupit Zboží pro účely výkonu své podnikatelské činnosti, je povinen o tom Prodávajícího informovat a Prodávající je oprávněn stanovit jiný způsob uzavření Smlouvy. Poruší-li Kupující tuto povinnost, je Prodávající oprávněn provedenou objednávku zrušit nebo od uzavřené Smlouvy odstoupit.

2.8. Je-li kupní cena uvedená u Zboží zjevně chybná (neodpovídající ekonomické realitě), k provedení objednávky nedochází. Prodávající oznámí Kupujícímu správnou kupní cenu Zboží a k provedení objednávky  dojde teprve odsouhlasením správné kupní ceny Kupujícím. Kupující je povinen správnou kupní cenu Zboží potvrdit Prodávajícímu do 7 dnů.

2.9. Vzhledem k pravidelným aktualizacím dostupnosti Zboží v E-shopu Prodávající nezaručuje dostupnost Zboží v době odeslání objednávky Kupujícím. V takovém případě o nedostupnosti Zboží Kupující informuje Prodávajícího bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím do 7 dnů na změně objednávky nebo na prodloužení termínu dodání Zboží, objednávka zaniká.

2.10. Na žádost Kupujícího vydá Prodávající Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, cenou Zboží a datem a místem dodávky Zboží a s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost může Prodávající splnit zasláním kopie objednávky Kupujícímu.

III. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

3.1. Kupní cena za Zboží je uvedena u jednotlivého Zboží a je platná k okamžiku odeslání objednávky a je konečná.

3.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za Zboží jím zvoleným způsobem. Kupní cena je v závislosti na Kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny za Zboží uhrazena (i) připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby platby bankovním převodem, (ii) zaplacením kupní ceny na prodejně Prodávajícího v případě volby osobního odběru na prodejně Prodávajícího, nebo (iii) uhrazením kupní ceny přepravci Zboží v případě volby platby na dobírku.

3.3. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby úhrady kupní ceny za Zboží, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

3.4. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s úhradou kupní ceny za Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob platby za Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

3.5. Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu za Zboží v případě (i) podstatné změny kurzu české koruny, (ii) výrazné inflaci, (iii) podstatné změně podmínek, za kterých Prodávající odebírá Zboží, (iv) z dalších důvodů mimo dosah Prodávajícího. Změnu kupní ceny za Zboží oznámí Prodávající Kupujícímu. Pokud Kupující s takto změněnou cenou za Zboží do 7 dnů nevysloví souhlas, provedená objednávka zaniká.

3.6. Dokladem o výši kupní ceny a dalších nákladů spojených se způsobem platby nebo způsobem dopravy Zboží je objednávka Kupujícího. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, zaslat Kupujícímu fakturu na jím objednané Zboží, včetně všech nákladů spojených s platbou a dopravou za Zboží. V případě dobropisu faktury zašle Prodávající Kupujícímu dobropis faktury, který Kupující s uvedením data podepíše a zašle zpět Prodávajícímu.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Prodávající se zavazuje v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dopravy Zboží předat Zboží přepravci nebo připravit Zboží k předání Kupujícímu na prodejně Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím. Nedojde-li k předání Zboží přepravci nebo k připravení předání Zboží Kupujícímu na prodejně Prodávajícího do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, je Kupující oprávněn provedenou objednávku zrušit a Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží, byla-li již uhrazena.

4.2. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby dopravy Zboží Kupujícímu, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu dopravy Zboží Kupujícímu.

4.3. O připravenosti Zboží k vyzvednutí na prodejně Prodávajícího v případě volby způsobu dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, nebo o předání Zboží přepravci za účelem jeho dopravy Kupujícímu Prodávající informuje Kupujícího.

4.4. Zvolí-li Kupující způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, umožní Prodávající Kupujícímu na jeho žádost prohlídku Zboží a jeho vyzkoušení.

4.5. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

4.6. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s dodáním Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu dopravy Zboží. Prodávající je oprávněn dopravovat Zboží od určité výše kupní ceny za jedno nebo více Zboží zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

4.7. V případě objednávky více kusů Zboží nacházejících se na různých skladových místech Prodávajícího nelze vyloučit, že objednávka bude realizována prostřednictvím několika na sobě nezávislých dodávek, aniž by to mělo vliv na výši nákladů spojených s dopravou Zboží Kupujícímu, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

4.8. V případě požadavku Kupujícího na dopravu Zboží mimo území České republiky je objednávka provedena teprve po té, co se Prodávající dohodne s Kupujícím na způsobu dopravy Zboží a na úhradě nákladů na dopravu Zboží.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝMĚNA ZBOŽÍ

5.1. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující právo od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží nebo jeho poslední části Kupujícímu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu poslední den lhůty.

5.2. Zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží "osobní odběr" na prodejně Prodávajícího, právo na odstoupení od Smlouvy Kupujícímu nevzniká. Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká Kupujícímu ani v případě, kdy k uzavření Smlouvy došlo v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Kupujícího. 

5.3. Kupující realizuje své právo odstoupení od Smlouvy vyplněním formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, který je ke stažení zde a který zašle Kupující společně s objednávkou na adresu Prodávajícího MOTOSHOP 191 s.r.o., E-shop, Zdislavice 191, 257 64 Zdislavice. Doručení vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“ Prodávající Kupujícímu potvrdí na emailovou adresu Kupujícího, kterou má Prodávající k dispozici.

5.4. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží současně s oznámením o odstoupením od Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu, a to na adresu MOTOSHOP 191 s.r.o., E-shop, Zdislavice 191, 257 64 Zdislavice. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží formou obyčejné nebo doporučené zásilky; dobírky nebudou přijaty. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.

5.5. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, ne však dříve, než bude Zboží Prodávajícímu vráceno nebo prokázáno jeho odeslání Prodávajícímu.

5.6. Neuvede-li Kupující ve formuláři „Odstoupení od kupní smlouvy“ účet, na který má být kupní cena za Zboží vrácena, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu za Zboží složenkou na adresu, kterou má Prodávající k dispozici. S vrácením kupní ceny za Zboží na účet Kupujícího nejsou spojeny žádné náklady na straně Kupujícího. S vrácením kupní ceny za Zboží prostřednictvím složenky je spojen manipulační poplatek ve výši 35 Kč, o který bude vrácená kupní cena za Zboží ponížena.

5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.9. Prodávající umožňuje výměnu Zboží při splnění následujících podmínek: (i) výměnu lze provést pouze osobně v kamenné prodejně na adrese MOTOSHOP 191 s.r.o., E-shop, Zdislavice 191, 257 64 Zdislavice, (ii) výměnu lze provést pouze za Zboží, jehož kupní cena bude nejméně rovnocenná Zboží, které má být vyměněno, (iii) případný doplatek za nové Zboží bude uhrazen v hotovosti (iv) Zboží bude zabaleno v originálním obalu, bude nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje, (v) Kupujícím bude předložen doklad o koupi Zboží. Konečné rozhodnutí o výměně Zboží náleží Prodávajícímu.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího za účelem plnění Smlouvy, a to v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) emailová adresa, (iii) telefonní číslo, (iv) adresa. Kupující dále souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány v informačních systémech Prodávajícího, a to za účelem (i) plnění Smlouvy, (ii) vedení evidence Kupujících, (iii) ochrany práv Prodávajícího, (iv) plnění veřejnoprávních předpisů. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány po dobu plnění Smlouvy a dále po dobu 10 let ode dne učinění poslední objednávky Kupujícím. Bez tohoto souhlasu nelze plnění na základě Smlouvy poskytnout.

6.2. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány Prodávajícím prostřednictvím jím zabezpečeného počítačového programu. K osobním údajům Kupujícího mají přístup pouze zaměstnanci Prodávajícího nebo osoby ve smluvním vztahu s Prodávajícím zajišťující agendu Kupujících nebo expedice Zboží na straně Prodávajícího, jakož i plnění veřejnoprávních povinností.

6.3. Prodávající má právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů. Prodávající má dále právo, pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje Kupujícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, (i) požádat Prodávajícího o vysvětlení, (ii) požadovat po Prodávajícím, aby odstranil takto vzniklý stav, zejména pak aby provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů Kupujícího. Bude-li žádost Kupujícího shledána Prodávajícím jako oprávněná, odstraní Prodávající neprodleně závadný stav.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.2. Reklamace Zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, záručním listem, byl-li ke Zboží vystaven, a Reklamačním řádem Prodávajícího, který je k dispozici zde.

7.3. Veškeré informace vztahující se k vlastnostem jednotlivého Zboží jsou uvedeny u jednotlivého Zboží, včetně případného odkazu na stránky výrobce nebo dovozce Zboží, nebo v záručním listu vztahujícím se k jednotlivému Zboží, je-li k tomuto Zboží vystaven, nebo v návodu k použití, je-li k jednotlivému Zboží přiložen, nebo na piktogramu, který je součástí Zboží, a dále vycházejí z obecně známých skutečností vztahujících se k jednotlivému Zboží a ke způsobu jeho užívání.

7.4. Prodávající jedná v dobré víře v pravdivost údajů sdělených Kupujícím. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující obdrží prostřednictvím emailu zprávy předpokládané těmito VOP, byly-li zaslány na emailovou adresu sdělenou Kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za to, zda Kupující obdrží objednané Zboží, zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží prostřednictvím Prodávajícím nabízeného přepravce a Prodávající odeslal Zboží na adresu, kterou mu Kupující uvedl.

7.5. Prodávající je oprávněn učinit jakákoli vhodná opatření chránící před automatickým vyplňováním objednávek.

7.6. Tyto VOP se nevztahují na dárky, které byly Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy Kupujícímu darovány.

7.7. Objednávky, které byly odeslány přede dnem účinnosti těchto VOP, se řídí dosavadními VOP.

Společnost MOTOSHOP 191 s.r.o. jako provozovatel eshopu na adrese www.4mx.zone a www.4mx.cz nezodpovídá za správnost produktových fotografií u jednotlivých výrobků.

KE STAŽENÍ

 

Reklamační řád e-shopu společnosti MOTOSHOP 191 s.r.o. (formát PDF)

   
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (formát PDF)
   
   Reklamační protokol (formát PDF)

 

Adresa pro vrácení zboží:

MOTOSHOP191 s.r.o.

Zdislavice 191

Zdislavice

257 64

Poslední aktualizace: 17.2.2019